Skip navigation

លំហាត់

លំហាត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ វិធីបូកចំនួនទសភាគវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                     
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩៥     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦