Skip navigation

លំហាត់

លំហាត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ វិធីបូកចំនួនទសភាគវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                              
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩២  សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៩៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦