Skip navigation

មោទនភាពជាតិ-នាមអរូបី

មេរៀនទី២៖ មោទនភាពជាតិ (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី២៖ មោទនភាពជាតិ(ត)
ខ្លឹមសារ៖ នាមអរូបី
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម