ការបញ្ជ្រាប អក្ខរកម្មមេឌាក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងការវិភាគវាយតម្លៃបង្កើតខ្លឹមសារនៅលើគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃមេឌាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជូនដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ៖
- ទំនួលខុសត្រូវបណ្ដាញសង្គម
- ព័ត៌មានគួរចែករំលែកនិងព័ត៌មានមិនគួរចែករំលែក
- ការវិភាគបានត្រឹមត្រូវពីព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
- ការបង្កើតខ្លឹមសារព័ត៌មានពេញលេញ
- ការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម។

គឺជា​ប្រព័ន្ធ​​​​​សិក្សា​មួយ​ដែល​បាន​រចនា​ឡើង​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​អប់រំ  អ្នក​គ្រប់គ្រង និង​អ្នក​សិក្សា​នូវ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​ខ្លាំង មាន​សុវត្ថិភាព​ និង​បាន​រួម​បញ្ចូល​គ្នា ដើម្បី​បង្កើត​បរិយាកាស​សិក្សា​​តាម​តម្រូវ​ការ​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​សិក្សា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​វិធីសាស្ត្រ​សិក្សា​ចាស់ៗ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​បទពិសោធន៍​សិក្សា​​។