ការបញ្ជ្រាប អក្ខរកម្មមេឌាក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងការវិភាគវាយតម្លៃបង្កើតខ្លឹមសារនៅលើគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃមេឌាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជូនដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ៖
- ទំនួលខុសត្រូវបណ្ដាញសង្គម
- ព័ត៌មានគួរចែករំលែកនិងព័ត៌មានមិនគួរចែករំលែក
- ការវិភាគបានត្រឹមត្រូវពីព័ត៌មានពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
- ការបង្កើតខ្លឹមសារព័ត៌មានពេញលេញ
- ការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម។