កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load
 • សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

   «ភាសាសញ្ញាខ្មែរ»

  ភាសាសញ្ញា គឺជាភាសាពិតប្រាកដមួយដែលមានវាក្យសម្ព័ន្ធ និងវេយ្យាករណ៍ដូចភាសានានាដែរ។ មនុស្សស្តាប់ឮកម្ពុជាភាគច្រើន មិនទាន់ទទួលស្គាល់បញ្ហានេះនៅឡើយ។ កម្មវិធីពន្លឿនភាសាសញ្ញាខ្មែរជាកម្មវិធីដែលសម្របសម្រួលឱ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ទាំងចាស់ ក្មេង ក្នុងសាលា ក្រៅសាលា អាចរៀនភាសាសញ្ញាខ្មែរមូលដ្ឋានដើម្បីទំនាក់ទំនងតាម Online ។ សម្រាប់អ្នករៀនដែលជាសិស្សត្រូវការការជួយសម្របសម្រួលពីគ្រូក្នុងការរំឭកសញ្ញាដែលពួកគេបានរៀន តាម Online បន្ទាប់មក និងជួយពួកគេក្នុងការអនុវត្តប្រើប្រាស់សញ្ញាខ្មែរឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ។ តាមរយៈវីដេអូមាតិកាមេរៀនបែបឌីជីថលនេះ យើងបានកំណត់ច្បាស់អំពី៖ 

  • - វត្ថុបំណងមេរៀន
  • - ការប្រើប្រាស់សម្ភារដើម្បីពន្យល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីភាសាសញ្ញា
  • - និងលំដាប់លំដោយសកម្មភាពក្នុងការសម្របសម្រួល


  •  
    


 • ជំពូក​ទី ១ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ២ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ៣ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ៤ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ៥ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ៦ ៖ ...

 • ជំពូក​ទី ៧ ៖ សត្វ​ស្លាប

 • ជំពូក​ទី ៨ ៖ អនាម័យ

 • សំណួរសាកល្បង