សូមស្វាគមន៍​
មកកាន់​ថ្នាក់រៀនបែបឌីជីថល​ នៃមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ​ភូមិភាគ ខេត្តតាកែវ