កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load

 • វគ្គសិក្សាបំណិនជីវិតតាមមូលដ្ឋាន


  សេចក្ដី​ផ្ដើម

  វគ្គសិក្សា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ជា​បំណិន​ថ្មី​មួយ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់ វគ្គសិក្សា​នេះ លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​ថ្មី បទពិសោធន៍​ថ្មី សម្រាប់​ការ​ចែករំលែក ដល់​សិស្សានុសិស្ស និង​សហគមន៍។

  បំណិន​នេះ​នឹង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​សម្រាប់​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​ សិស្សានុសិស្ស​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ និង​រៀន​។

  គោលបំណង

  វគ្គសិក្សា​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​គណៈ​គ្រប់គ្រង លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​៖

  + យល់ដឹង​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

  + យល់ដឹង​អំពី​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន និង​បំណិន​ទន់ ព្រមទាំង​សកម្មភាព សម្រាប់​ការ​បង្រៀន-រៀន

  + ស្វែងយល់​ពី​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​តាម​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

  + យល់ដឹង​របៀប​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

  + យល់ដឹង​អំពី​ស្តង់ដារ​នៃ​ការសិក្សា លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​កម្រិត​ថ្នាក់។

  មាតិកាមេរៀន

  - មេរៀនទី១៖ សេចក្តី​ណែនាំ​វគ្គសិក្សា

  - មេរៀនទី២៖ ការជ្រើសរើសប្រធានបទ

  - មេរៀនទី៣៖ ការបង្រៀន និងការរៀនតាមដំណាក់កាលទាំង ៦

  - មេរៀនទី៤៖ ការណែនាំបញ្ញតិបំណិនទន់

  - មេរៀនទី៥៖ បំណិនសម្រាប់ពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន

  - មេរៀនទី៦៖ បំណិនសម្រាប់ធ្វើការងារ

  - មេរៀនទី៧៖ បំណិនសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ

  - មេរៀនទី៨៖ ការរៀបចំផែនការ និងប្រភពធនធាន

  - មេរៀនទី៩៖ ការអនុវត្ត និង​យន្តការគាំទ្រ

  - មេរៀនទី១០៖ ការរង្វាយតម្លៃ

   


 • មេរៀនទី១

 • មេរៀនទី២

 • មេរៀនទី៣

 • មេរៀនទី៤

 • មេរៀនទី៥

 • មេរៀនទី៦

 • មេរៀនទី៧

 • មេរៀនទី៨

 • មេរៀនទី៩

 • មេរៀនទី១០