វគ្គសិក្សា​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​៖

- យល់ដឹង​អំពី​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន បញ្ញត្តិបំណិនជីវិត និង​បំណិន​ទន់ ព្រមទាំង​សកម្មភាពសម្រាប់​ការ​បង្រៀន-រៀន​

- យល់ដឹង​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ សម្រាប់​កម្មវិធី​សិក្សា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

- ស្វែងយល់​ពី​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​តាម​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

- យល់ដឹង​របៀប​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្ស​លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន

- យល់ដឹង​អំពី​ស្តង់ដា​នៃ​ការសិក្សា លើ​មុខវិជ្ជា​បំណិន​ជីវិត​តាម​មូលដ្ឋាន តាម​កម្រិត​ថ្នាក់។

របៀបបង្កើតគណនីថ្មីដោយខ្លួនឯង