គណិតវិទ្យា ​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ(ភាគបញ្ចប់)

ជំពូកទី៦៖ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

មេរៀន​ទី​២​ ៖​ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

៣.ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ខ.ការគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់ជ្រុងបី

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​