គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ(ភាគ៣)

ជំពូកទី៦៖ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

មេរៀន​ទី​២​ ៖​ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

៣ ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​