មេរៀនទី៥៖ លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)