មេរៀនទី៩៖ការបាត់បង់តុល្យភាពក្រោយសង្រ្គាមលោកលើកទី១(តចប់)