មេរៀនទី៧- ស្ថានភាពអឺរ៉ុបមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី១(តចប់)