ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៥ មេរៀនទី២៖ ការបង្កាត់

មេរៀនទី២៖ ការបង្កាត់

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​