ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៤ មេរៀនទី១៖ ជីវវិទ្យា

មេរៀនទី១៖ ជីវវិទ្យា

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​