ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូកទី២-ឯកសណ្ឋានភាពនៃភាវរស់ មេរៀនទី១-កោសិកា

មេរៀនទី១-កោសិកា
បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ ហៀង សេងហ៊ួយ
វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​