គីមីវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក​ទី៤​ មេរៀន​ទី​២​ ៖ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែត : អាល់កាន(ភាគ២)​

មេរៀន​ទី​២​ ៖​ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែត : អាល់កាន​(ភាគ២)

​ បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ កុល​ យុទ្ធី​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​