រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ សំណួរ និង លំហាត់ ជំពូក៤

ថ្នាក់ទី១០៖ សំណួរ និង លំហាត់ ជំពូក៤

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​