រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី១ ធម្មជាតិនិងដំណាលនៃពន្លឺ (តចប់) លំហាត់អនុវត្ត (ភាគ ២)

មេរៀនទី១ ធម្មជាតិនិងដំណាលនៃពន្លឺ (តចប់)

លំហាត់អនុវត្ត (ភាគ ២)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​