រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី១- ធម្មជាតិ និងដំណាលនៃពន្លឺ (ភាគបញ្ចប់)

ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ធម្មជាតិនិងដំណាលនៃពន្លឺ(ភាគបញ្ចប់)

៣. ចំណាំផ្លាតនិងចំណាំងបែរនៃពន្លឺ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​