រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី៣-ចរន្តឆ្លាស់ លំហាត់អនុវត្តបញ្ចប់មេរៀន

មេរៀនទី៣-ចរន្តឆ្លាស់ លំហាត់អនុវត្តបញ្ចប់មេរៀន

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​