រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៣​ ចរន្តឆ្លាស់(ភាគ២)​

មេរៀន​ទី​៣​ ៖​ ចរន្តឆ្លាស់​(ភាគ២)​
១.២. និយមន័យចរន្តឆ្លាស់​
១.២. ជនិតាចរន្តឆ្លាស់ AC
១.៣. ការអនុវត្តឆ្លាស់ AC
បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី​
វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​