រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៣​ ចរន្តឆ្លាស់ (ភាគ១)​

មេរៀន​ទី​៣​ ៖​ ចរន្តឆ្លាស់​(ភាគ១)

១. និយមន័យចរន្តឆ្លាស់​

១.១. ភាពខុសគ្នារវាងចរន្តជាប់ និង​ចរន្តឆ្លាស់

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នក​គ្រូ​ នៅ​ ឆយី​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​