គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៩៖ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តន៍នៃវ៉ិចទ័រ (តចប់)

មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តន៍នៃវ៉ិចទ័រ(តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​

វុធ​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​