គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី៣ ៖ អនុគមន៍សនិទាននិងអនុគមន៍អសនិទាន(តចប់)

មេរៀនទី៣ ៖ អនុគមន៍សនិទាននិងអនុគមន៍អសនិទាន(តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​