គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​២ អនុគមន៍ដឺក្រេទី២ និងក្រាប (ភាគ១)​

មេរៀន​ទី​២​ ៖​ អនុគមន៍ដឺក្រេទី២ និងក្រាប(ភាគ១)​

១. អនុគមន៍ដឺក្រេទី២

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ

​វុធ​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​