គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​១​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ៤ តចប់)​

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ៤ តចប់)

​ ១.៥. អនុគមន៍ច្រាស

​ បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​