គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​១​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ៣)​

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ៣)​

១.៣. អនុគមន៍កើន និងអនុគមន៍ចុះ

១.៤. ក្រាបនៃអនុគមន៍

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​