គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​១​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ២)​

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ២)​

១.២​ . សំណុំ​ដែន​កំណត់​ និងសំណុំរូបភាព

​ បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​