អក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៦ អំណាន ៖ ជីវិតខ្មែរក្នុងនរកអវិចី (ត)

មេរៀនទី៦​ អំណាន ៖ ជីវិតខ្មែរក្នុងនរកអវិចី (ត)

សំណេរ ៖ តែងសេចក្ដីពន្យល់សុភាសិត (ភាគ២)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឈុន ស៊ីណា

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្តិ (សាលារៀនជំនាន់ថ្មី)