អក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៧ ៖ ភាពជាពលរដ្ឋ(ភាគ២)

មេរៀន​ទី​៧​ ៖​ ភាពជាពលរដ្ខ

បំណិន ៖​ ប្រផ្នូល និងការរំលឹករឿងដើម

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ ឈុន​ ស៊ីណា

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​