អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៦៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត អំណាន មាគ៌ាជីវិតរបស់មាលា (ភាគ០២)

មេរៀនទី៦៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត

អំណាន មាគ៌ាជីវិតរបស់មាលា (ភាគ០២)

បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈុន ស៊ីណា

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលាជំនាន់ថ្មី