អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៦៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត អំណាន មាគ៌ាជីវិតរបស់មាលា (ភាគ០១)

មេរៀនទី៦៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត

អំណាន៖ មាគ៌ាជីវិតរបស់មាលា (ភាគ០១)

បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈុន ស៊ីណា

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលាជំនាន់ថ្មី