កំពុងដំណើរការ
Click if page fails to load

  • សូម​ស្វាគមន៍​ការ​ចូល​មក​សិក្សា

     «ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា »

    សួស្ដី ប្អូន​ៗ​សិស្សានុសិស្ស​ជា​ទី​រាប់​អាន! 

          ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ​របស់​ប្អូន​ៗ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បាន​ចងក្រង​នូវ​វគ្គ​សិក្សា​នេះ​ឡើង​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្អូន​ៗ​អាច​ស្វ័យ​សិក្សា​បាន​តាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក។ នៅ​ក្នុង​វគ្គ​​សិក្សា​នេះ ​ប្អូន​ៗ​​​អាច​សិក្សា​​បាន​តាមរយៈ​វីដេអូ ឯកសារ​មេរៀន និងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព។

  • ជំពូក១៖ ទែម៉ូឌីណាមិច

  • ជំពូកទី២៖ រលក

  • ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី ...