វត្ថុបំណង

 កំណត់លក្ខណៈនៃភេទស្រី ភេទប្រុស

ប្រាប់ពីនិយមន័យយេនឌ័រ និងបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងភេទ និងយេនឌ័រ