កម្មវិធីឆ្លើយតប និងស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យ​​ អប់រំនៅកម្ពុជាក្នុងបរិបទ​ជំងឺកូវីដ១៩

គាំទ្រដោយភាពជាដៃគូសកលដើម្បីការអប់រំ

 

 

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី១

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី២

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី៣

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី៤

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី៥

 

·      ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី៦