កម្មវិធីឆ្លើយ​​តប និងស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា

ក្នុងបរិបទ​ជំងឺកូវីដ១៩

គាំទ្រដោយភាពជាដៃគូសកលដើម្បីការអប់រំ

 

 

 

1.   ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី១

 

2.   ការពិពណ៌នាអំពីកញ្ចប់ឯកសារទី២