គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀនទី២៖ បន្សំ(តចប់)

ជំពូក៨៖ ចម្លាស់ និង_បន្សំ

មេរៀនទី២៖ បន្សំ(តចប់)

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សេក​ អង្គារ​វុធ

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​