មេរៀនទី៨ សញ្ញាផាត់លើ ឬសំយោគសញ្ញា « ័ » (ភាគ៣ តចប់)