បន្ទាប់​ពី​សិក្សា​វគ្គសិក្សា​នេះ លោក​អ្នក​នឹង ៖

  • ស្វែងយល់​អំពី​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន ដែល​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​អនុវត្ត​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ឲ្យ​បាន​ ជោគជ័យ និង​អាច​វិនិច្ឆ័យ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន
  • យល់​ដឹង​អំពី​លក្ខណៈ​ទូទៅ​របស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​វគ្គសិក្សា (Course Management System - CMS) ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​សិក្សា (Learning Management System - LMS) និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ខ្លឹមសារ​រៀន (Learning Content Management System - LCMS) និង​អាច​ជ្រើសរើស​នូវ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​សមស្រប
  • ស្វែងយល់​អំពី​មុខងារ​សំខាន់​ៗ​បំផុត របស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​វគ្គសិក្សា Moodle
  • យល់​ដឹង​អំពី​ស្តង់ដារ​សំខាន់​ៗ ដែល​គេ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក ព្រម​ទាំង​សិក្សា​អំពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស្តង់ដារ​អស់​ទាំង​នោះ
  • ស្វែងយល់​អំពី​វិប​ពីរ​ចុច​សូន្យ (Web 2.0) ព្រម​ទាំង​ឧបករណ៍​សំខាន់​ៗ​របស់​វិប​ពីរ​ចុច​សូន្យ​នេះ
  • ស្វែងយល់​អំពី​កម្មវិធី​កូដ​បើក​ចំហ និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ (Free and Open Source Software) ដែល​បម្រើ​ឲ្យ​វិស័យ​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក