មេរៀនទី១២ ខ្ទង់និងតម្លៃខ្ទង់ (ភាគ០៤)

មេរៀនទី១២ ខ្ទង់និងតម្លៃខ្ទង់ (ភាគ០៤)

បង្រៀនដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា

សាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌