មេរៀនទី៤ ចំនួនទសសភាគមានតម្លៃធំជាង១ (ភាគ០៣)

មេរៀនទី៤ ចំនួនទសសភាគមានតម្លៃធំជាង១ (ភាគ០៣)

បង្រៀនដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា

សាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌