ជំពូកទី១ មេរៀន​ទី១ ៖ សហរដ្ឋអា​មេរិក ១៨៦០ - ១៩៩០ (៣) (តចប់)