ជំពូកទី១ មេរៀនទី ១ សហរដ្ឋអាមេរិក ១៩៦០-១៩៩០ (១)

ជំពូក​១ ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភព​លោក មេរៀន​ទី១ ៖ សហរដ្ឋអា​មេរិក (១៨៦០-១៩៩០) បង្រៀន​ដោយ​ ៖ លោកគ្រូ មាស ភិរុណ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យា​ល័យ​ព្រះ​ស៊ីសុវត្តិ