ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (២)