ជំពូកទី៣​ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (១)