ជំពូកទី៣ មេរៀនទី ៧ អាំងឌុយស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក (២)