ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៦ ៖ ដែនម៉ាញេទិក និងកម្លាំងម៉ាញេទិក (១)