ជំពូកទី៦ មេរៀន​ទី​១ អេស្ពែ ខ្លាញ់ និង​ប្រេង (ភាគ៤)