មេរៀនទី៥ ល្ខោន រឿងតេជោយ៉ត (ប្រធាន​តែងសេច​ក្ដី) (១)